Gapdal akymyň çalt synag diagnostikasy bilen tanyşlyk

Gapdal akym barlaglary (LFA) ulanmak ýönekeý, tüýkülik, gan, peşew we iýmit ýaly nusgalarda biomarkerleri barlap bilýän bir gezek ulanylýan anyklaýyş enjamlary.Synaglar beýleki anyklaýyş tehnologiýalaryna garanyňda birnäçe artykmaçlyga eýe:

Ityönekeýlik: Bu synaglary ulanmagyň ýönekeýligi deňeşdirip bolmaýar - nusga portuna birnäçe damja goşuň we birnäçe minutdan soň netijeleriňizi göz bilen okaň.
❆ Ykdysady: Synaglar arzan - masştabda öndürmek üçin synag üçin adatça bir dollardan az.
Ust Güýçli: Synaglar daşky gurşaw temperaturasynda saklanyp bilner we köp ýyllyk ýaramlylyk möhleti bar.

Jyns ýollary arkaly geçýän keselleri, çybynlardan döreýän keselleri, inçekeseli, gepatit, göwrelilik we hasyllylygy barlamak, ýürek bellikleri, holesterin / lipid barlagy, hyýanatçylykly dermanlar, weterinariýa diagnostikasy we iýmit howpsuzlygy arasynda her ýyl milliardlarça synag zolaklary öndürilýär. beýlekiler.
LFA nusga pad, konýugat pad, synag we gözegçilik çyzyklaryny öz içine alýan nitroselluloza zolagyndan we pyçakdan ybarat.Her bir komponent azyndan 1-2 mm gabat gelýär, bu bolsa nusganyň päsgelçiliksiz kapilýar akymyny üpjün edýär.

NEWS

Enjamy ulanmak üçin gan, serum, plazma, peşew, tüýkülik ýa-da erginli gaty jisimler ýaly suwuk nusga gönüden-göni nusga padine goşulýar we gapdal akym enjamy arkaly erbet bolýar.Nusga paneli nusgany zyýansyzlandyrýar we gyzyl gan öýjükleri ýaly islenmeýän bölejikleri süzýär.Soňra nusga güýçli reňkli ýa-da ýüzünde antikorly floresan nanopartikullary öz içine alýan konýugat pad-a päsgelçiliksiz akyp biler.Suwuklyk konýugat paneline ýetende, bu guradylan nanobölejikler goýberilýär we nusga bilen garylýar.Antikoryň ykrar edýän nusgasynda haýsydyr bir maksatly analitik bar bolsa, bu antikor bilen baglanyşar.Analitik bilen baglanyşykly nanobölejikler soňra nitroselluloza membranasyndan we bir ýa-da birnäçe synag liniýasyndan we dolandyryş çyzygyndan geçýär.Synag çyzygy (ýokardaky suratdaky T belgisi) diagnostikanyň esasy okalmagydyr we nusgadaky analitigiň barlygy bilen baglanyşykly signal döretmek üçin nanopartikuly baglap bilýän immobilizirlenen beloklardan durýar.Suwuklyk dolandyryş çyzygyna ýetýänçä zolagyň üstünden akmagyny dowam etdirýär.Dolandyryş çyzygy (ýokardaky suratda C belgisi bilen), nanopartikl konýugatyny analiziň ýa-da analiziň bolmazdan, analiziň dogry işleýändigini tassyklamak üçin ýakyn baglanyşyklary öz içine alýar.Dolandyryş çyzygyndan soň, synag we gözegçilik liniýalarynda yzygiderli akymyň bolmagyny üpjün etmek üçin, suwuklygyň hemmesini siňdirmek üçin zerur bolan suwuklyk ýassyga akýar.Käbir synaglarda, nusganyň hemmesiniň zolagyň üstünden geçirilmegini üpjün etmek üçin nusga girişinden soň nusga portuna kowalama buferi ulanylýar.Amplehli nusga synag we gözegçilik setirlerinden geçensoň, synag tamamlandy we ulanyjy netijeleri okap biler.

NEWS

Derňew wagty gapdal akym analizinde ulanylýan membrananyň görnüşine baglydyr (has uly membranalar has çalt akýar, ýöne adatça az duýgur) we adatça 15 minutdan az bolýar.


Iş wagty: 27-2021-nji noýabr