SARS-CoV-2 azaltmagyň usuly hökmünde antigen synaglary bilen öz-özüňi barlamak

COVID-19 pandemiýasynda ölüm derejesini peseltmek üçin näsaglara ýeterlik saglyk kömegi bermek möhümdir.COVID-19-a garşy göreşiň birinji setirini görkezýän lukmançylyk enjamlary, esasanam gyssagly lukmançylyk gullugynyň işgärleri.Keselhanadan öňki şertlerde her bir näsaga ýokanç kesel hökmünde garalmalydyr we esasanam SARS-CoV-2 ýokaşma töwekgelçiligine öň hatarda işleýän lukmançylyk önümlerini açyp görkezýär [2].Ulgamlaýyn synda Bandyopadhyay we başg.152,888 HCW ýokançlygynyň maglumatlaryny gözden geçiriň, ölüm derejesi 0,9% derejesinde görkezilýär [3].Şeýle-de bolsa, ölümi hasaplaýarlar-
70 ýyldan gowrak HCW-ler üçin 100 infeksiýa üçin 37.2 derejesinde ölüm.Rivett we ş.m.HCW asimptomatiki barlag toparynda synag edilenleriň 3% -i SARS-CoV-2 polo positiveitel boldy [4].Takyk synag, bejergä mätäç ýa-da ýokançlygyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin özlerini izolirlemeli adamlary kesgitlemäge mümkinçilik berýär.Aboveokardakylar bilen baglanyşykly, hassalary goramak üçin möhüm ähmiýete eýe bolan gyssagly derman serişdelerini minimal ýa-da alamatlary bolmadyk barlagdan geçirmek
we ähli lukmançylyk işgärleri.

NEWS

Synag netijelerini nädip okamaly.
Antigen synaglarynyň barha artmagy, myhmanhanada, hassahanada we öý şertlerinde ulanmaga mümkinçilik berýär.AG antigenlerini anyklaýan immunologiki synaglaryň aýratynlygy, häzirki SARS-CoV-2 wirusy bilen ýokaşýandygyny subut edýär [5].Häzirki wagtda antigen synaglary, RT-qPCR tarapyndan geçirilen genetiki synaglara deňdir.Käbir synaglarda burun nusgasy gerek, burun burun çişmesi ýa-da burun orta turbinaly swab arkaly ýygnalyp bilner, beýlekisinde tüýkülik nusgasy gerek.Biologiki material ýygnandan soň indiki ädim ony bufer suwuklygy bilen garyşdyrmakdyr.Soňra, synagdan alnan nusganyň birnäçe damjasyny (synag manufak-turerine baglylykda) ulananyňyzdan soň, altyn-antikor konýugaty g-drated we nusgada bar bolsa COVID-19 antigen bilen täsirleşer altyn-konýugirlenen antikorlar.Antigen-antikor-altyn com-pleks synag penjiresine çenli synag zolagyna göçer we bu ýerde hereketsiz antikorlar tarapyndan tutular we oňyn netijäni görkezýän gülgüne gülgüne çyzyk döreder (Assay Band).Aýdylyşy ýaly (LFIA) gapdal akym immunohromatografiki esasda çalt antigen synaglarynyň artykmaçlygy gysga möhletli, şol bir wagtyň özünde kemçilikleri RT-qPCR-den pes duýgurlyk we ýokaşan adamda täze netije almak mümkinçiligi SARS-CoV-2 bilen.COVID-19 pandemiýasynyň başynda neşir edilen gözlegler, synagdan geçen nusgada SARS-CoV-2 antigenlerini anyklaýan çalt synaglaryň birinji nesliniň duýgurlygynyň 34% -den 80% -e çenli bolandygyny görkezdi [6].Netijäni birnäçe ýa-da birnäçe minutda almak mümkinçiliginiň kömegi bilen antigeniň ikinji geni çalt we dogry anyklaýyş guralyny synagdan geçirýär we häzirki wagtda onuň täsiri duýgurlyk ≥90% we aýratynlygy ≥97% -e deňdir. .Şeýle synagyň mysaly COVID-19 antigen çalt synagydyr (SG Diagnostics, Singapur), netijeleri düşündirmek boýunça görkezmeler 1-nji suratda görkezildi.

Antigen synaglary hassahanadan öňki döwürde taýyn näsaglara baha bermek üçin hem tanaldy.Keselhanadan öňki bejeriş döwründe COVID-19 antigen synaglaryny ulanmagyň mysaly Warşawada (Polşa) gyssagly lukmançylyk hyzmatlary bolup biler, bu ýerde COVID-19 şübhelenýän ýa-da näsag bilen aragatnaşyk saklaýan her bir hassanyň çalt diagnoz keseline sezewar bolmagy mümkin. Synag, şonuň netijesinde saglygy goraýyş işgärleri COVID-19 hassalaryna ýa-da adaty hassahana äkidilmelidigini bilýärler [7].Çalt antigen synaglary, simptomlar ýüze çykandan soň ilkinji 5-7 günüň dowamynda esasan simptomatiki näsaglarda burunly SARS-CoV-2 ýokançlygyny anyklamak üçin ulanylmalydyr.Oňyn SARS-CoV-2 antigen synag netijesi bolan simptomatiki adamlara wirus ýokaşan hökmünde garalmalydyr.Bu synagyň negatiw netijesi, kliniki surat ýa-da epidemiologiki jaýlarda COVID-19 ýokaşmagyny teklip edýän bolsa, barlanmagy talap edýär, sebäbi antigen synagynyň negatiw netijesi wirus ýokaşmagyny aradan aýyrmaýar.

Gysgaça aýtsak, gyssagly lukmançylyk önümlerini we EMS hassalaryny minimal ýa-da alamatlary bolmadyk barlaglar hassalary we ähli lukmançylyk işgärlerini goramak üçin möhüm ähmiýete eýe.


Iş wagty: 27-2021-nji noýabr