COVID-19 antigenini Europeanewropa ýurtlarynda çalt synagdan geçirmek

Şu ýylyň mart aýyndan bäri köpümiz birneme izolirlenen, karantinli we öňkülerden tapawutlylykda ýaşaýarys.Koronawirusyň bir bölegi bolan COVID-19, Italiýa, Angliýa, ABŞ, Ispaniýa we Hytaý ýaly ýurtlara täsir edýän global pandemiýa.
Käbir ýurtlaryň Täze Zelandiýa ýaly wirusyň ýaýramagyny haýallatmak ugrundaky tagallalary, wirusyň başlanmagyna Angliýa we ABŞ ýaly beýleki ýurtlara garanyňda has güýçli boldy.Häzirki wagtda Europeanewropa ýurtlarynyň köpüsinde ýagdaýlaryň ilkibaşda peselendigine garamazdan, ýagdaýlar çalt depginde ýokarlanyp başlaýar.Bu, hökümetiň elini barlar we restoranlaryň ýapylmagy, öýde işlemek we beýlekiler bilen jemgyýetçilik gatnaşyklaryny azaltmak ýaly täze çäklendirmeleri ýerine ýetirmäge mejbur edýär.
Hereöne bu ýerdäki mesele, wirusyň kimde we kimde ýokdugyny bilmekdir.Theaýramagynyň öňüni almak üçin ilkinji synanyşyklara garamazdan, sanlar ýene-de köpelýär - esasanam käbir göterijiler asimptomatik däl (wirusy ýaýradyp bilerler, ýöne hiç hili alamatlary başdan geçirmezler).
Wirusyň ýaýramagy we täze çäklendirmeleriň girizilmegi dowam etdirilmeli bolsa, gyş paslyny başdan geçirýäris, esasanam dümewiň ýaýramagy.Şeýlelik bilen, ýurtlar ýaýramagynyň öňüni almak üçin näme edýärler?
Bu makalada COVID-19 çalt antigen synagy ara alnyp maslahatlaşylar;nämedigini, nähili ulanylýandygyny we dürli Europeanewropa ýurtlarynyň beren jogabyny.

COVID-19 çalt antigen synaglary
Amerikanyň Birleşen Ştatlary we Kanada ýaly ýurtlar köpçülikleýin synag etmek, ýaýramagynyň öňüni almak üçin wirusyň kimdigini we kimde ýokdugyny anyklamak maksady bilen millionlarça çalt antigen synag enjamlaryny satyn alýarlar.
Çalt antigen synaglary SARS-COV-2 bilen baglanyşykly belli beloklary derňeýär.Synag, nazofargeal (NP) ýa-da burun (NS) süpürgiç arkaly geçirilýär, beýleki usullary ulananyňyzda birnäçe sagat ýa-da günlerden tapawutlylykda birnäçe minutda netijeler bolýar.
Bu COVID-19 antigen çalt synagy, altyn standart RT-PCR synagyndan has duýgur däl, ýöne ýiti ýokançlyk döwründe SARS-COV-2 ýokaşmasyny kesgitlemek üçin wagt çalt öwrüler.Çalt antigen barlagy bilen iň köp ýaýran ýalňyşlyk, ýokarky dem alyş nusgalaryny ýygnamak wagtynda ýüze çykýar.Şol sebäpli synagy geçirmek üçin saglygy goraýyş işgärleriniň bolmagy maslahat berilýär.
COVID-19 çalt antigen synagy ýaly synag usullary diňe bir ABŞ we Kanada däl, dürli etraplar tarapyndan giňden durmuşa geçirilýär.Mysal üçin, ýagdaýlar çalt köpelýän Şweýsariýada wirusy ýok etmek üçin tutuş ýurt boýunça antigen synagyny geçirmegi göz öňünde tutýarlar.Şonuň ýaly-da, Germaniýa tutuş ilatynyň 10% -ini netijeli synagdan geçirmäge mümkinçilik berýän dokuz million synag geçirdi.Üstünlikli bolsa, wirusy gowulaşdyrmak üçin doly synanyşykda sargyt edilen has köp synagy görüp bilerdik.

Çalt antigen synaglary nirede ulanylýar?
Öň ara alnyp maslahatlaşylyşy ýaly, beýleki synag usullaryndan çalt antigen synaglarynyň esasy peýdasy, netijeleriň wagtynyň çalt öwrülmegi.Birnäçe sagat ýa-da birnäçe gün garaşmagyň ýerine netijeler birnäçe minutda bolýar.Bu synag usulyny köp sanly gurşaw we ýagdaýlar üçin ideallaşdyrýar, mysal üçin, adamlara işe gaýdyp barmaga mümkinçilik berýär, ýokaşma derejesi ýokary bolan etraplary synagdan geçirýär we teoriýa boýunça tutuş ýurt ilatynyň ep-esli bölegini synap görýär.
Şeýle hem, antigen synagy dürli ýurtlarda we daşary ýurtlarda uçuşdan öň barlamagyň ajaýyp usulydyr.Adamlary täze ýurda gelenlerinde karantine salmagyň ýerine, derrew synagdan geçirilip bilner we gündelik durmuşyny dowam etdirmäge mümkinçilik berer, elbetde, oňyn synag bolmasa.

Dürli Europeanewropa ýurtlary tarapyndan dürli çemeleşmeler
Angliýa, Europeewropanyň beýleki ýurtlary ýaly, bu meselä-de eýerip başlady.“Guardian” gazetiniň makalasyna görä, Heathrow howa menzili Gonkonga gidýän ýolagçylar üçin antigen synaglaryny hödürleýär.Bu synaglar bir sagadyň içinde elýeterli netijeler bilen 80 funt sterlinge barabar bolar.Şeýle-de bolsa, bu synaglar howa menziline gelmezden ozal sargyt edilmelidir we oňyn synag eden ýolagçylar uçup bilmezler.
Çalt antigen synagynyň bu usuly Gonkonga uçuşlar üçin Heathrowda täsirli bolsa, munuň beýleki ýurtlara, belki-de Italiýa, Ispaniýa we ABŞ ýaly ýokaşma derejesi ýokary bolanlara amala aşyrylmagyna garaşyp bileris.Bu, ýurtlaryň arasynda syýahat edende, polo positiveitel we otrisatel barlaýanlary wirusyň täsirini öz içine alýan karantin wagtyny azaldar.
Germaniýada, Helmholtzyň ýokanç gözlegleri boýunça epidemiologiýa bölüminiň müdiri Gerard Krause pes ähmiýetli hassalaryň çalt antigen barlagyndan geçjekdigini we simptomlary görkezýänler üçin PCR synaglarynyň galmagyny teklip edýär.Synagyň bu usuly, umuman alanyňda, köp adamyň güýjüni synap görmek bilen, has zerur bolanlar üçin has takyk synaglary tygşytlaýar.
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, Angliýada we beýleki ýurtlarda pandemiýa ilkinji gezek köp syýahatçyny uranda, PCR synagynyň haýal gözden geçirilişinden tiz lapykeç boldy.Adamlar syýahatdan öň we soň karantin etmeli boldular, käbir ýagdaýlarda birnäçe güne çenli netijeler elýeterli däldi.Şeýle-de bolsa, antigen synaglarynyň girizilmegi bilen, netijeler indi 15 minutda elýeterli bolýar - prosesi çalt yzarlamak we adamlara gündelik durmuşyny az bökdençsiz dowam etdirmek.

Karar bermek
COVID-19 çalt antigen synagy Europeanewropa ýurtlarynda has meşhur bolýar.PCR ýaly beýleki synag usullaryndan tapawutlylykda antigen synaglary çalt bolup, 15 minutdan az netije berýär, käte has çalt bolýar.
Germaniýa, Şweýsariýa, Italiýa we ABŞ ýaly ýurtlar eýýäm millionlarça antigen synagyny tabşyrdy.Bu täze synag usuly, wirusyň ýaýramagyny haýallatmak maksady bilen ulanylýar, häzirki wagtda wirusyň kimdigini we ýoklugyny anyklamak üçin köpçüligi synagdan geçirýär.Has köp ýurduň muňa eýerjekdigini göreris.
Has köp ýurt ýakyn aýlarda COVID-19 çalt antigen synaglaryny geçirer, belki sanjym tapylýança we köpçülikleýin öndürilýänçä wirus bilen ýaşamagyň täsirli usulydyr.


Iş wagty: 27-2021-nji noýabr