Hekaýamyz

Durmuşy üýtgedýän täzelikler
Himediki biotehnologiýa, Hytaýda gözleg we önümçilik, önümçiligi we satuwy birleşdirýän ýokary tehnologiýaly önümçilik desgasydyr.Kompaniýanyň tohumy 2016-njy ýylda ekildi. Şondan bäri COVID-19 önümleriniň çalt anyklaýyş synag toplumlarynyň ygtybarly öndürijisine öwrülýär.

Hytaýyň Hangzhou şäherinde ýerleşýän önümçilik merkezimiz, IVD (in-vitro-diagnostika) önümleri we täze önüm öndürmek üçin çalt ösýän önümçilik merkezidir.Himediki biotehnologiýa, ýokary hilli synag netijelerini we takyklygyny üpjün edip, halkara ülňülerini (EN ISO 13485) ulanýan ýokary hilli dolandyryş ulgamyny döretdi.

Şeýle hem, önümlerimiziň köpüsi CE şahadatnamasydyr.Himedic biotehnologiýasy, Europeewropada satylýan COVID-19 Çalt synag toplumynyň öňdebaryjy çin öndürijilerinden biridir.Himediki biotehnologiýa täze önüm öndürmek üçin maýa goýumlaryna hem üns berýär.

Gözleg we gözleg toparymyzyň agzalarynyň köpüsiniň POCT (Care of Testing) önümini öndürmekde 5 ýyldan gowrak tejribesi bar, olar eýýäm önümlerimizi üstünlikli optimallaşdyrdylar we täze önümi akyl we netijeli ösdürmegiň üstünde işleýärler.Tygşytly gapdal akym synag enjamlarymyz, COVID-19 pandemiýasy üçin ideg nokadynda möhüm rol oýnaýar.

story
+

POCT (Care of Testing) önümini ösdürmekde 5 ýyldan gowrak tejribe

+

Önümlerimiz 30-dan gowrak ýurda we sebite eksport edilýär,

Himediki biotehnologiýa COVID-19 IgG / IgM çalt synag kasetasy, COVID-19 antigen çalt synag kassetasy, COVID-19 antigen çalt synag kasetasy (tüýkülik), gripp A + B çalt synag kasetasy, COVID-19 / gripp A + B antigenini işe girizdi Combo çalt synag kassetasy, COVID-19 Antikor çalt synag kasetasyny bitaraplaşdyrmak, COVID-19 / gripp A + B antigen kombinasiýa çalt synag kasetasy (Tüýkülik)
Halkara bazarlarynda, COVID-19 pandemiýasyna garşy göreşmek üçin dünýäde milliondan gowrak takyk COVID-19 synag enjamlary gowşuryldy.Önümlerimiz Günorta Amerika, Europeewropa, Aziýa, Eastakyn Gündogar, Afrika, Russiýa we Awstraliýa ýaly 30-dan gowrak ýurda we sebitlere eksport edilýär.

Himediki biotehnologiýa dünýäni ýokary hilli gapdal akym IVD synag önümleri bilen üpjün etmegi maksat edinýär.Gymmat bahaly gapdal akym synag toplumlarymyz saglygy goraýyş işgärlerine we adamlara çalt we täsirli COVID-19 diagnozy üçin çalt synag kassetalaryny işletmäge mümkinçilik berýär.
Ösen ösen gapdal akym kassetamyz OEM (Asyl enjamlary öndüriji), ODM (Asyl dizaýn öndürijisi) we şahsy bellik hyzmatlary lukmançylyk enjamlaryny paýlaýjylara iň oňat IVD önümlerini täjirleşdirmäge kömek edip biler.

COVID-19 önümleri barada özboluşly talaplaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.Bagyşlanan toparymyz, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini eder.

Görüşimiz

Islendik wagt, islendik ýerde takyk diagnoz goýup boljak dünýä eýe bolmak.

Biziň wezipämiz

mission

Bazaryň talaplaryndan ýokary geçmek üçin takyk we täjirçilik taýdan anyklaýyş çözgütlerini yzygiderli ösdürmek we täzelemek.

mission

Dünýädäki her bir adama ýa-da gurama zerur diagnostika çözgütlerini bermek.

mission

Himedic Biotech-de edýän ähli işlerimizde ýokary derejeli ahlak kadalaryny we hil gözegçiligini saklamak